Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Aktuality - 1

KLUB CHOVATELŮ KOBURSKÝCH

SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

Obrazek

Obrazek


 

Naše motto:

Koburské skřivany chováme pro jejich krásu a  eleganci a římany pro jejich zušlechtilost a  jedinečnost dominantní velikosti.

________________________________________________________________

Speciální výstava klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů se koná ve dnech 23.1-24.1.2010 ve Velkých Pavlovicích společně s oblastní výstavou holubů ostatních plemen.


VÝSTAVNÍ PODMÍNKY
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 10.1.2010 !!!
 
Veterinární potvrzení nutné bez něj nebudou holubi na výstavu přijati !!!
 
Přihlášky na výstavu zasílejte na adresu: Antonín Komosný  Dlouhá 51   
691 06   Velké Pavlovice   tel.774326270
Přihlášku vyplňujte čitelně a hůlkovým písmem.
Holubi musí být dodány na výstavu v pátek 22.1.2010 v odpoledních hodinách,nebo nejpozději v sobotu 23.1.2010 do 8,00hod.Posuzování proběhne bez přítomnosti veřejnosti od 8,00hod.Posuzovat budou př.Gajda,Hornoch,Chrastil a Suchomel.
Klecné činí 20Kč,dále vystavovatel zaplatí vstupné a katalog,za vystavovatele,který se osobně výstavy neúčastní,ale obešle je svými holuby,zaplatí klecné a katalog ten kdo holuby přivezl.Na Speciální výstavě bude uděleno 9 Čestných cen a 3 tituly Šampión na koburské skřivany dle barevných rázů a 3 Čestné ceny a 1 titul Šampión na římany,dále po 1 Čestné ceně za nejlepšího výletka koburských skřivanů dle barevných rázů a za nejlepšího výletka římanů.Vystavovat mohou i nečlenové klubu,ale nemají nárok na získání cen dotovaných z pokladny klubu.Počet vystavovaných holubů není omezen.
Členská schůze klubu proběhne v sobotu 23.1.2010 v 17,00hod v zasedací místnosti ve výstavním areálu.Zájemci o ubytování si mohou nocleh objednat a to 14 dní předem u paní Gálové tel.777745432.
 
K OBESLÁNÍ VÝSTAVY A K NÁVŠTĚVĚ VÝSTAVY SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
ZO ČSCH VELKÉ PAVLOVICE A KLUB CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
                         
                          otevřeno    23.1.2010     14,00 - 18,00hod
      24.1.2010       8,00 - 12,00hod      

________________________________________________________________

Koburský skřivan a říman na České výstavě 23.-24.10.09 a Litoměřicích .

Klub chovatelů koburských skřivanů a římanů při příležitosti České výstavy drobného zvířectva využil možnost na této výstavě zviditelnit šlechtitelské výsledky několika členů klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů .

Foto k nahlédnutí ve FOTOALBUMU

 

________________________________________________________________

      VÝSLEDKY CHOVNÉ SEZONY 2008 A PŘÍPRAVA CHOVNÉ SEZONY 2009

                                  naleznete v rubrice "Okénko chovatele"

________________________________________________________________


VŠEM CHOVATELŮM KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
A JEJICH PŘÍZNIVCŮM, PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A HODNĚ ŠTĚSTÍ , ZDRAVÍ , LÁSKY ,
A CHOVATELSKÝCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2009
 
Přeje Míra Holas .

 

_______________________________________________________________

Koburský skřivani a římani na speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

Velké Pavlovice 6.-7.12.08


Fotografie naleznete ve fotogalerii


___________________________________________________________


Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
 

 konané při speciální výstavě Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ve Velkých Pavlovicích dne 6.12.08.Přítomno 17 členů .Členskou schůzi zahájil jednatel Klubu M.Holas a požádal přítomné,aby minutou ticha uctili památku v říjnu zesnulého hospodáře Klubu Františka Langa.Pak seznámil přítomné s programem členské schůze:
 

1.Kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 25.1.08 v Plačicích.
2.Zpráva pokladníka.
3.Zpráva revizní komise.
4.Volba nového hospodáře Klubu.
5.Odstoupení předsedy Klubu J.Janičaty a návrh a volba nového předsedy klubu.
6.Projednání předběžného termínu „Speciálky Klubu „
7.Vyhodnocení speciální výstavy předání titulu Šampión a Čestných cen.
8.Diskuse.
9.Usnesení – závěr.
 

K bodu č.1 – kontrola usnesení z minulé členské schůze konané 25.1.08 v Plačicích-podzimní přehlídka výletků se měla konat v Kojetíně,měl zajistit př.Janičata a př.Nezval z technických důvodů se nekonala a bylo domluveno,že při speciálce ve Velkých Pavlovicíchbudou uděleny čestné ceny na nejlepší výletky u koburských skřivanů a římanů.
-speciální výstava Klubu se bude konat 6-7.12.08 ve Vekých Pavlovicích,zajistí př.Janičata(včetně posuzovatelů a pohárů)a př.Holas
- zajištěno. -předání agendy jednatele Klubu Kobián – Holas – předáno
- v měsíci květnu proběhne výborová schůze u př. Kobiána- výborová schůze se nekonala vše důležité bylo domluveno telefonicky nebo písemně.-placení členských příspěvků – stále problém !!!
-všichni členové Klubu musí být zároveň i členem některé ZO ČSCH,bylo domluveno,že členové Klubu zašlou jednateli ofocené legitimace a nebo je předloží ke kontrole na další členské schůzi.
-všichni členové Klubu,kteří si objednali kroužky na r.08 u hospodáře př.Langa si je mohou odebrat a do konce března 08 objednat krožky na r.09.
-se zápisem z členské schůze budou seznámeni všichni členové Klubu písemně a bude jim zaslán na jejich adresu – provedeno.
K bodu č.2 – zpráva pokladníka,př.Vobecký předložil členské schůzi podrobný rozbor a stav pokladny Klubu je k 5.12.08 - 7125,50 Kč. 
K bodu č.3 – zpráva revizní komise: Konstatovala,že učetnictví Klubu je v pořádku. 
K bodu č.4 – volba nového hospodáře Klubu – po určité výměně názorů mezi členy Klubu bylo dohodnuto a členskou schůzí jednohlasně schváleno,že funkce pokladníka se u Klubu ruší a členové si budou objednávat kroužky u své ZO.
K bodu č.5 – odstoupení předsedy Klubu J. Janičaty předseda Janičata požádal výbor o uvolnění z funkce z důvodů zdravotních a rodinných.výbor jeho rezignaci přijal a seznámil s ní členskou schůzi a požádal ji o návrhy na nového předsedy Klubu, byl podán návrh na př. Jiřího Mareše a ten byl členskou schůzi jednohlasně zvolen.
K bodu č.6 – projednání předběžného termínu „Speciálky“- bylo dohodnuto a členské schůzi odsouhlaseno,že další speciálka Klubu bude znovu ve Velkých Pavlovicích 23.1 -24.1.2010 tento termín byl také hned domluven se ZO ČSCH Velké Pavlovice s tím,že jednatel Klubu pošle na ZO písemnou žádost a v ní také dohodne předběžné podmínky výstavy.
K bodu č.7 - vyhodnocení speciální výstavy Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů.Posuzovatelé – př.Gajda – římani,přHornoch,př.Chrastil,př Suchomel - koburský skřivani. Posuzování bylo velmi korektní a nebylo žádných protestů.Celkem bylo vystaveno 172 holubů.
Z toho koburský skřivan skřivánčí – 43 ks,pruhový – 56 ks,bezpruhý – 38 ks a 35 římanů.Nyní ke kvalitě vystavovaných holubu z pohledu posuzovatelů : 
Koburský skřivan-skřivánčí, chovatelé se snaží velikostně srovnat tento barevný ráz s pruhovými a bezpruhými,což se jim daří,vystavovaní holubi měli především nedostatky v kresbě,velmi malé procento holubů mělo požadovanou dlouhou,šípovitou kresbu,nedostatky byli v načervenalých obočnicích,chovatelé by neměli u tohoto barevného rázu zapomínat na barvu,holub se světlou ,ne břidlicovou,ale zahnědlou barvou nevypadá dobře. Po zásluze titul Šampión získal holubpř.Koudelky,pěknou kolekci předvedl př.Přikryl,př.Vobecký,přCihlář,př.Fiala.
Koburský skřivan-pruhový, předvedeni holubi byli opravdu špičkou v ČR,mirné nedostatky měli holubi v méně klenuté hrudi (chyběla jim spodní hruď) někteří jedinci měli tzv.“řezané pruhy“.V pozici barva vykazovali nedostatky především ve světlé letce a místy se zarezlými pruhy,nešvarz minulých let a to záběly v ocase se v letošním roce objevovaly je ojediněle.Velmi pěknou kolekci předvedli př.Nezval,který získal titul Šampión,holub byl výborný v kresbě pruhy byly dotažené a ucelené.Dále pěknou kolekci předvedli př Mareš,př.Cihlář,př.Holas a př.Vobecký.Na letošní „ Speciálce byl tento barevný ráz nejlepší.
Koburský skřivan – bezpruhý – holubi byli v letošním roce oproti minulým letům velmi nevyrovnaní,mnoho holubů mělo zažloutlé oči a vykazovali i zřejmé nedostatky v barvě u několika holubů jsme mohli vidět bílé peří na nohou tzv.“kalhotky“.Holubi byli převážně dobrého tělesného rámce,ale u některých holubů byl lesk na krku více fialový,než matně zelený,Velmi vyrovnanou kolekci předvedl př.Vobecký který si odnesl za svého holuba titul Šampión,jeho předností byla perfekní postava,barva opeření a oka.Dále pěknou kolekci předvedli př.Mareš a př.Koudelka.
Římani – Holubi měli požadované rozpětí křídel i hmotnost, u některých sice těsně nad minimální hranicí 1 kg,jiní měli i 1350g.Vystavení holubi měli nedostatky v šířce hlavy a hrudi,někteří holubi měli mírně odkrytá záda a volné peří.Kvalitní holubi vystavil př.Baláš – tito holubi by obstáli i v evropské konkurenci.Př.Baláš po zásluze získal za svého plavého holuba titul Šampión,jeho předností byli v nasazení hlavy a především v šířce hrudi,jako jeden z mála vystavených římanů měl perfekní peří(utažené bez třepenitosti),holub vypadal kompaktně a uceleně.Krásnou kolekci předvedli i př.Čechura,př.Pavka a př.Hirčák. 

Předání cen :
za koburského skřivana – skřivánčího ,titul Šampión se ziskem 96bodů získává př.Koudelka Čestnou cenu – př.Přikryl,př.Přikryl,př.Vobecký Čestnou cenu za nejlepšího výletka -př.Přikryl
za koburského skřivana – pruhového,titul Šampión se ziskem 96 bodů získává př.Nezval Čestnou cenu – př.Nezval,př.Mareš,př.Holas,př.Cihlář Čestnou cenu za nejlepšího výletka – př.Nezval
za koburského skřivana – bezpruhého,titul šampión se ziskem 96 bodů získává př.Vobecký Čestnou cenu – př.Vobecký,př.Vobecký,př.Mareš
Čestnou cenu za nejlepšího výletka – př.Mareš
za římana – titul Šampión se ziskem 95 bodů získává př.Baláš za římana plavého Čestnou cenu – př.Baláš – říman modrý,př.Čechura – říman bílý
Čestnou cenu za nejlepšího výletka – př.Pavka – říman bílý. 

Diskuse:
př.Holas upozornil všechny členy Klubu,že bez placení členských příspěvků ,což je náš jediný příjem do pokladny nemůže Klub zdárně fungovat,jen namnožení všech tiskopisů (zápis z členské schúze,pozvánka a přihláška na výstavu a poštovné nás stojí nemalé peníze. př Holas poděkoval jménem Klubu všem členům Klubu,kteří v tomto roce vystavovali koburské skřivany a římany na místních,oblastních a i na výstavách vyššího typu za dobrou prezentaci naších plemen na těchto výstavách . př.Holas informoval členskou schůzi o internetových stránkách Klubu www.koburskyskrivani-rimani.estranky.cz tyto stránky navštívilo od založení v září 2007 do této chvíle přes 4000 návštěvníků,je potřeba,aby členové Klubu, kteří mají přístup k internetu,využili možnosti,zviditelnit svůj chov v „ Okénku chovatele „případně nabídli svoje odchovy v „ Holubím trhu“ v dnešní moderní době je tato prezentace našich plemen potřebná. 

Usnesení:
-Speciální výstava Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů se uskuteční 23.1 – 24.1.2010ve Velkých Pavlovicích,předběžně už bylo domluveno ústně se zástupci ZO ČSCH Velké Pavlovice, jednatel Klubu zašle ZO ČSCH ve Velkých Pavlovicích oficiální žadosto umožnění pořádání naší „Speciálky“ spolu s místní výstavou holubů v tomto termínu.
-Přehlídka výletků se zatím nebude konat na „Speciálce „ bude udělena Čestné cena nejlepšímuvýletku koburského skřivana dle barevného rázu a nejlepšímu výletku římana.
-Byla zrušena funkce pokladníka Klubu,kroužky si všichni objednají u své ZO ČSCH.
-Placení členských příspěvků,stále 200Kč/rok příspěvek na r.2009 musí být zaplacen do 30.6.09 ten kdo nezaplatil při členské schůzi ve Velkých Pavlovicích zašle členský příspěvek složenkou na adresu pokladníka Klubu: Vlastislav Vobecký Žabovřesky16  256 01 Benešov u Prahy.
-Členská schůze vzala na vědomí žádost předsedy J.Janičaty o uvolnění z funkce.a členská schůze zvolila nového předsedu Klubu Jiřího Mareše. Odstupující předseda Klubu Josef Janičata předá agendu novému předsedovi Jiřímu Marešovi do 31.3.09.
-Členská schůze odsouhlasila přijetí nového člena Klubu Romana Matyse chovatele kobur.skřivanů.
-Se zápisem z členské schůze budou seznámeni všichni členové Klubu,bude jim zaslán na jejich adresu ( pouze těm co zaplatili členský příspěvek za r.2008 !!! ) Čechura,Fiala,Pavka,Prokop,Lang,Mareš,Holas,Navrátil,Cihlář,Hubený,Gajda,Přikryl,Baláš, Koudelka,Němec,Musil,Nezval,Pleva,Vadaš,Kubík,Branda,Švec,Šulc,Vobecký,Kobián,Franěk,Moravec,Kalous,Matys,Hirčák.
-Zápis z členské schůze a změna funkce předsedy Klubu bude zaslán na Ústřední odbornou komisi chovatelů holubů Maškova 3 182 33 Praha 8 – Kobylisy.
 
Závěr:
 
 Oficiální část členské schůze Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů byla ukončena a rozproudila se přátelská debata,při dobrém jídle a pití.
 
 Dne 6.12.08 ve Velkých Pavlovicích,zápis sepsal jednatel Klubu Miroslav Holas.

 


 

______________________________________________________________________

 

 

 

 Pozvánka na výstavu

 

 

 Vážení přátelé dovoluji si vás pozvat na speciální výstavu Klubu chovatelů koburských

 

 skřivanů a římanů,která se koná k příležitosti 55.výročí založení Klubu ve dnech 6 – 7.12.08

 

 v chovatelském areálu ve Velkých Pavlovicích.Holubi musí být dodány na výstavu buď

 

 v pátek 5.12.08 v odpoledních hodinách a nebo nejpozději v sobotu 7.12.08 do 9,00 hod

 

 kdy započne posuzování bez přistupu veřejnosti.

 

 Posuzovatelé:př.Chrastil,př.Suchomel,př.Hornoch,př.Gajda.

 

 Klecné činí 20 Kč/ ks zaplatí ho vystavovatel společně se vstupným 20 Kč

 

 a katalogem 10 Kč.Za vystavovatele,kteří se osobně výstavy nezúčastní,avšak obešlou ji

 

 svými holuby,zaplatí klecné a katalog ten chovatel,který holuby na výstavu dovezl.

 

 Výstava bude otevřena v sobotu 6.12.08 od 14,00 – 17,00hod a v neděli od 8,00 – 12,00hod.

 

 Přihlášky zasílejte na adresu:Antonín Komosný , Dlouhá 51 . 691 06 Velké Pavlovice

 

  tel.777124684 uzávěrka přihlášek je 21.11.08

 

 Veterinární potvrzení nutné !!! Bez něho nebudou holubi na výstavu přijati.

 

 Na speciální výstavě bude uděleno 9 Čestných cen a 3 tituly Šampión na koburské skřivany

 

 dle barevných rázů a 3 čestné ceny a jeden titul Šampión na římany.

 

 Dále,protože z organizačních důvodů neproběhne v letošním roce přehlídka výletků budou

 

 na speciálce uděleny 3 Čestné ceny dle barevného rázu za nejlepšího výletka koburského

 

 skřivana a jedna Čestná cena za nejlepšího výletka římana.

 

 Vystavovat mohou i nečlenové klubu,ale nemájí nárok na získání Čestné ceny ani titulu

 

 Šampión dotované z pokladny Klubu.Počet vystavovaných holubů není omezen

 

 Čl. schůze Klubu proběhne v sobotu 6.12.08 v 17,00hod v zasedací místnosti v chovatelském

 

 areálu,kde bude pokladník vybírat členské příspěvky na rok 2009,při tom mohou zaplatit

 

 i zapomětlivci za rok 2008 členský příspěvek stále činí 200 Kč/ rok.

 

 Výbor klubu žádá všechny členy aby obeslali svými holubi výstavu v hojném počtu a také

 

 přivezli i holuby chovatelů kteří se nemohou speciálky zůčastnit,dále výbor žádá všechny

 

 členy Klubu aby se osobně co v největším počtu zůčastnili členské schůze,kde je potřeba

 

 projednat závažné problémy,aby mohl Klub chovatelů koburských skřivanů a římanů dále

 

 zdárně fungovat.

 

 Zájemci o ubytování si mohou nocleh objednat u pana Ulici na tel.č.724243711 je možno si

 

 vybrat buď ubytovnu se společným sociálním zařízením za 180 Kč/ noc nebo ubytování

 

 typu Penziónu za 250 Kč/ noc,noclehy je nutno objednat minimálně 14 dní předem.

 

 Vážení přátelé,základním úkolem každého Klubu je pořádání Klubových výstav – Speciálek.

 

 Setkání na Speciálce by měla být vyvrcholením výstavní činnosti členů Klubu a měly by se ji

 

 zůčastnit členové v hojném počtu,protože předvedení svých holubů a snaha o získání dobrého

 

  ohodnocení,získání Čestné ceny nebo titulu Šampión,by měla být pro chovatele koburských

 

 skřivanů a římanů,otázkou chovatelské cti a prestiže,úspěšná Speciálka a velký počet

 

 vystavených holubů je tou nejlepší propagací v očích veřejnosti našeho Klubu chovatelů

 

 koburských skřivanů a římanů.

 

 Součástí této pozvánky je tiskopis přihlášky holubů,vypisujte čitelně nejlépe hůlkovým

 

 písmem.dále zasilám přihlášku do Klubu,kdyby náhodou při prodeji vašich odchovů měl

 

  někdo zájem vstoupit do našeho Klubu,přihlášku ať zašle na moji adresu.

 

 Případné další dotazy – Míra Holas tel.353393003,724966992 

 

 s pozdravem KOBURSKÝM SKŘIVANŮM A ŘÍMANŮM CHOVU ZDAR !!!

 

 Míra Holas - jednatel klubu

 Bukovina 10

 441 01 Podbořany   


ObrazekObrazekObrazek


55.VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU.

V létě roku 1953 několik nadšenců založilo Klub chovatelů koburských skřivanů a polských rysů.V roce 1954 se Klub osamostatnil a vznikl samostatný KLUB CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ,mezi zakladajicí členy patřili př.Sauer,Hrabánek,Wenzel,Michl,Junek a Císař.V roce 1956 členové Klubu navázali spolupráci s chovateli římanů a ti se do Klubu přičlenili a tím vznikl KLUB CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ.Dnes sdružuje Klub 54 členů z toho 42 chovatelů koburských skřivanů a 12 chovatelů římanů z Čech,Moravy a Slovenska.Klub má osmičlenný výbor a organizuje a zajišťuje spolu s členy Klubu podzimní přehlídků VÝLETKŮ a také SPECIÁLNÍ VÝSTAVU KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ.Chov koburských skřivanů a římanů je srdeční záležitostí,každému chovateli se líbí to jeho plemeno holubů,pokud se vám koburský skřivan nebo říman líbí a chcete je chovat,zveme vás srdečně mezi sebe do našeho KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ.


ObrazekObrazekObrazek


Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ

konané při speciální výstavě koburských skřivanů a římanů v Hradci Králové – Plačících

dne 25 – 26.1.08.Členskou schůzi zahájil mistopředseda L.Nezval, přivítal všechny přítomné a omluvil, předsedu J.Janičatu a jednatele F.Kobiána a pokladníka V.Vobeckého pro nemoc a dále uvedl ,  že ho mrzí další neúčast členů na členské schůzi !!!

Dále přečetl J.Čechura dopis od předsedy klubu J.Janičaty adresovaný výroční schůzi

v tomto znění : Vážení přátelé !

Scházíme se dnes v roce 2008 na dnešní členské výroční schůzi,při příležitosti naší   speciální výstavy zde v Plačicích.Scházíme se zde ,abychom zhodnotili výsledky naší chovatelské práce a vytýčili si další chovatelskou cestu. Výbor klubu se v loňském roce nesešel,nebylo nikomu jasno budo-li výstavy a to vzhledem k epidemii ptačí chřipky.Všechny vzniklé problémy jsem řešil s jednatelem klubu F.Kobiánem telefonicky.

Z pošty z ÚVČSCH kromě tiskopisů na kroužky přišel i požadavek, abychom provedli u našich členů klubu kontrolu členství v základních organizacich ČSCH. Bez členství ZO néní možné být členem KLUBU !!! Po zjištění nesrovnalostí mohou být sankčně potrestáni předseda a jednatel klubu,proto prosím všechny ,aby si tyto náležitosti dali do pořádku a ze strany klubu bude provedena kontrola. Také velkým problémem je placení členských příspěvků !!! Mnoho členů nemá zaplaceno již několik let,proto prosíme tyto provinilce a urychlené zaplacení jinak budeme muset z toho vyvodit určité opatření,není možné aby členem Klubu byl ten kdo není členem nějaké ZO, a neplatí členské příspěvky v Klubu !!!

Dále bych se ještě vrátil k minulé speciálce konané loni ve Velkých Pavlovicích,protože tyto

výsledky bohužel nebyly nikde uvedeny. Celkově bylo vystaveno 197 ks holubů a to 44 římanů a 153 koburských skřivanů ( 45 bezpruhých,49 pruhových,59 skřivánčích )

 U římanů získal ŠAMPIÓNA př.Čechura za římana bílého,dále rovněž za římana bílého Čestnou cenu,dalé získal Čestnou cenu př.Balaž – říman plavý,př.Prokop – říman plavý, vítězem výstavy  se stal říman modrý př. Baláže.

U koburských skřivanů bezpruhých bylo ocenění následovné : ŠAMPIÓN př.Vobecký

Čestná cena : př. Diviš.Franěk,Vobecký,vítězem výstavy se stal holub př. Vobeckého.

U koburských skřivanů pruhových bylo ocenění : ŠAMPIÓN př. Vobecký

Čestná cena : př.Nezval, Vobecký, Koudelka, Mareš.

U skřivanů skřivánčích bylo ocenění následovné : ŠAMPIÓN př.Cihlář

Čestná cena : př.Cihlář, Franěk, Mareš, Přikryl.

Římany posoudil př. P. Gajda,koburské skřivany př. Chrastil,Suchomel a Hornoch.

Posouzení bylo provedeno velmi korektně a nebylo žádných protestů.

Je třeba poděkovat pořádající organizaci ve Velkých Pavlovicích za vzorné zajištění této akce.

V měsíci říjnu 2007 proběhla přehlídka výletků v Kojetíně bohužel se této výstavy zúčastnili

pouze chovatelé koburských skřivanů.

Přehlídka výletků z pohledu posuzovatele př. Gajdy a př. Dvořáka dopadla takto :

Koburský skřivan skřivánčí holubi byli drobnějšího tělesného rámce,část jich byla

na hranici minimální hmotnosti 500 g ,objevoval se rez na hlavě a v kresbě,měli světlejší oči. Koburský skřivan pruhový,holubi byli předvedeni ve velmi slušné kvalitě,jen pár jedinců mělo nedostatky v šířce hrudi a objevovali se holubi s vyššíma nohama,z předcházejících let se

zlepšila stříbřitost,barva očí a kresba.

Koburský skřivan bezpruhý,tito holubi byli předvedeni také ve velmi slušné kvalitě, v typu

byli nejlepší ze všech vystavovaných rázů,některým holubům byla vytknuta mírná  třepenitost peří a dělené ocasy. I za tuto akci je třeba poděkovat všem ,kteří se podíleli na organizaci.

 Na dnešní schůzi se bude volit nový výbor klubu,myslím si ,že stačí když výbor bude jen

 pětičlenný,stejně všechno podstatné řeší předseda a jednatel.Tak chci poděkovat odstupujicímu výboru za jeho činnost po všechna období naší spolupráce a nově zvolenému výboru popřát mnoho zdaru do jeho činnosti.

Ještě jednou zdravím výroční schůzi,bohužel můj zdravotní stav mě nedovoluje se zůčastnit,

přesto vás všechny zdravím a přeji vám mnoho úspěchů v chovu koburských skřivanů a římanů a věřím,že se zase brzy setkáme !!! S pozdravem Josef Janičata.

VYHODNOCENÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ:

Posouzení provedli delegovaní posuzovatelé př.Otakar Dvořák a př.Petr Gajda.

Posouzení bylo velmi korektní a při prohlídce výstavy chovatelé souhlasili s kvalitou a

správnosti posouzení.Celkem bylo vystaveno 143 holubů.

Nyní krátce ke kvalitě vystavovaných koburských skřivanů a římanů z pohledu posuzovatele př. Petra Gajdy :

Koburský skřivan bezpruhý

Celá kolekce 36 ks holubů byla velmi vyrovnaná a velmi kvalitní,až na pár jedinců,byla

nejlepší z variant vystavovaných koburských skřivanů.Holubi byli dobrého tělesného rámce.Nedostatky vykazovali v barvě ( jak zahnědlými lektami,tak čistotou štítů) a následně pak někteří holubi měli narůžovělé obočnice.U některých holubů byl lesk na krku více fialový, než matně zelený.Velmi vyrovnanou kolekci předvedl př.Mareš a po zásluze jeho holub obdržel 96 bodů a titul Šampión.Holub byl perfektní v postavě,v hlavě a měl výrazný a přesný zákres okru a výbornou barvu oka, srážky dostal za hrubší obočnici a světlejší letky.

Koburský skřivan pruhový

kolekce 41ks holubů byla vyrovnaná a předvedení holubi byli opravdu špičkou v ČR.

Holubi byli méně klenutí v hrudi a někteří jedinci měli vyšší nohy.Co se týče pozic,barva a

kresba opět byly světlejší letky a někteří holubi měli „ řezané“ či nedotažené pruhy.Několik

holubů mělo světlejší barvu oka. Jako nedostatek,který se začíná objevovat poslední dobou na výstavách je záběl v ocase,je potřeba tuto vadu odstranit z chovu.Pohledou kolekci předvedl př.Mareš a př Nezval který obdržel za svého pruhového holuba 96 bodů a titul Šampión.Holub byl výborný v kresbě,pruhy byly dotažené a ucelené.Holuba kazila hrubší,narůžovělá obočnice a méně klenutá hruď.

Koburský skřivan skřivánčí

Kolekce 43 holubů mě velmi překvapila.Vystavovaní holubi byli většinou velmi dobrého

tělesného rámce.Je vidět,že chovatelé v tomto směru udělali obrovský kus práce a podařilo se holuby zvětšit tak ,že se někteří holubi se mohou rovnat ,co se týče tělesného rámce holubům pruhovým i dokonce bezpruhým.Ale i v tomto rázu je co zlepšovat.Především by se měl klást větší důraz na skřivánčí kresbu,jen nepatrná část vystavovaných holubů měla požadovanou šípovitost a délku kresby zároveň ,mnoho holubů mělo oválnou nebo krátkou kresbu.Taky obočnice bychom měli zbavit červené barvy. Vím,že skřivani měli při šlechtění předky mezi bagdetami,ale měli by jsme se zaměřit na to,aby obočnice byly alespoň takové jaké máme nyní u pruhových,protože skřivana červená obočnice velmi kazí.Pěknou kolekci předvedl př.Přikryl,př.Fiala,př Mareš,př. Jor a také př. Cihlář.který za svého holuba získal titul Šampión.Holub byl perfektní v postavě a měl dokonale složený ocas,což je právě u kapratých málokdy k vidění,dále jeho předností byla kresba – dlouhá a šípovitá.Co se týče nedostatků měl hrubší obočnici a světlejší letku,což byly jen malé vady a holub zasloženě dostal 96 bodů. 

Římani

Vystaveno bylo 23ks holubů,což mě trochu zklamalo,poněvadž na minulé speciálce ve Velkých Pavlovicích bylo vystaveno 44 římanů.Holubi měli požadované rozpětí křídel i hmotnost, u některých sice těsně nad minimální hranici 1 kg,jiní měli i 1150gramů.Vystavení holubi byli většinou až na pár vyjímek výletci a proto většině holubů chyběl potřebný výraz hlavy.Holubi měli volnější,třepenité peří,mírně otevřená záda a užší méně klenutou hruď.Kvalitní holuby vystavili př.Pavko a př.Moravec a př.Čechura,který získal za svého bílého holuba 96 bodů a titul Šampión.Holub měl pěkně tvarovanou hlavu se širokým čelem,mirnou vadou mu byla méně klenutá hruď a třepenité peří .

Předání cen :

Římani – titul Šampión získal J. Čechura za římana bíleho 95 b 

 Čestnou cenu: J.Čechura říman modrý 95 b ,Z.Moravec říman plavý 95 b

Koburský skřivan skřivánčí – titul Šampión získal J.Cihlář 96 b

 Čestnou cenu: R.Přikryl 95 b,J.Fiala 95 b,J.Mareš 95 b,V.Jor 95 b.

Koburský skřivan pruhový – titul Šampión získal L.Nezval 96 b

 Čestnou cenu: L.Nezval 95 b,J.Mareš 95 b,J.Mareš 95 b.

Koburský skřivan bezpruhý – titul Šampión získal J.Mareš 96 b

 Čestnou cenu: F.Koudelka 95 b,V.Nezval 95 b,P.Gajda 95 b.

 

DISKUSE :

-př.Dvořák zhodnotil speciálku jako úspěšnou,posteskl si na úbytkem chovatelů koburských

skřivanů a římanů.

 -př. Nezval kladně vyhodnotil i přes malou účast výstavu výletků v říjnu 2008 v Kojetíně

 poděkoval za příkladnou organizaci př. Plevovi s tím,že letos na podzim opět počítáme s

 výstavou výletků v Kojetíně.

 -př.Čechura informoval členskou schůzi o oficiální stížnosti na ÚV ČSCH na nesrovnalosti při vážení římanů na oblastní výstavě v Plzni dále se diskutovalo o případné toleranci váhy (způsobené úbytkem váhy na výstavách,holub nepřijímá potravu – stres z přepravy, z nového prostředí ) Závěr je jednoznačný váha musí být dle VZORNÍKU u římanů 1 kg !!!

 -př. Holas informoval o založení internetových stránek chovatelů koburských skřivanů a římanů možno vyhledat na adrese www.koburskyskrivani-rimani.estranky.cz tyto stránky by měly sloužit k propagaci našich plemen,na těchto stránkách informujeme zájemce o činnosti Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů ,chovatelé mají možnost propagovat svůj vlastní chov v okénku CHOVATELE dále mohou naštívit Veterinární poradnu, Holubí trh kde mohou koupit nebo prodat holuby.

VOLBA NOVÉHO VÝBORU :

členskou schůzí byli jednohlasně zvoleni – předseda Janičata Josef

místopředseda Nezval Leoš, jednatel Holas Miroslav,pokladník Vobecký Vlastislav,

hospodář Lang František. 

Revizní komise : předseda Kobián František, členové Cihlář Josef, Čechura Jaroslav. 

   

Přijetí nového člena do Klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů :

- byl přijat Zdeněk Moravec – chovatel římanů

 

Za nepřítomného pokladníka př. Vobeckého vybral členské příspěvky od přítomných členů

př.Čechura(předá i se seznamem plátců př. Vobeckýmu)

USNESENÍ :

-podzimní přehlídku výletků 2008 v Kojetíně zajistí mistopředseda Nezval .L .

navržení posuzovatelé O.Dvořák a P.Gajda

 -Speciální Klubová výstava koburských skřivanů a římanů se uskuteční 6 – 7.12.08 ve

 Velkých Pavlovicích zajistí předseda Janičata . J.(navržení posuzovatelé Suchomel,

 dr.Chrastil,Hornoch- koburští skřivani,P.Gajda – římani )

-Předání agendy Jednatele Kobián – Holas zajistí př.Kobián , Holas a předseda Janičata.

-V měsíci květnu výborová schůze pravděpodobně u př.Kobiána.

-Upozornění pro všechny členy Klubu kdo neplatí členské příspěvky nemůže být členem Klubu ! Proto žádáme všechny dlužníky o urychlené zaplacení ,pokud někteří nezaplatili členský příspěvek i několik let a chtějí být nadále členy Klubu musejí buď dlužnou částku doplatit,nebo zažádat o znovu přijetí do Klubu a zaplatit příspěvek na r.2008, členský příspěvek je pro každého 200 Kč na rok !!! Členské příspěvky zasilejte na adresu :Vobecký Vlastislav Žabovřesky 16 , 256 01 Benešov u Prahy.Termín zaplacení členských příspěvků je do 30.6.08 !!! Pokladník př. Vobecký pak po tomto termínu předloží výborové schůzi seznam neplatičů a ty budou vyřazeni ze seznamu členů Klubu !!!

-Všichni členové Klubu musí být členem nějaké ZO ČSCH,musíme provést kontrolu,proto

 zašlete ofocenou legitimaci ZO na adresu jednatele:

Miroslav Holas Bukovina 10  441 01 Podbořany Dále chceme zveřejnit na internetových stránkách i seznam všech členů a protože se jedná o osobní data ( jméno,adresa bydliště,telefon,případně meil) musíme k tomu mít váš souhlas můžete ho zaslat společně s ofocenou legitimací ZO. Bylo by dobré pokud by jste také uvedli jaké plemeno chováte a v jakých barevných rázech,termín dodání do 30.6.08 !!!!!!!

-Všichni členové kteří si objednali u hospodáře př.Langa krožky na r.2008 si je mohou odebrat a do konce března 2008 si mohou u př.Langa objednat kroužky na r.2009.

Se zápisem z členské schůze budou seznámeni všichni členové Klubu, bude jim zaslán na jejich adresu.

 

dne 25.1.08 Hradci Králové - Plačicích  

zápis sepsal jednatel Klubu koburských skřivanů a římanů Miroslav Holas 
Koburský skřivani a římani na speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů

Hradec Králové - Plačice 25. - 26.1.2008


Fotografie naleznete ve fotogalerii

 


_______________________

VŠEM CHOVATELŮM KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ
A JEJICH PŘÍZNIVCŮM :
HODNĚ ŠTĚSTÍ , ZDRAVÍ , LÁSKY ,
A CHOVATELSKÝCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2008
 
Přeje Míra Holas .

_________________________________________

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA HOLUBŮ KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ se koná dne 26.1.08 ve výstavním areálu ZOČSCH v Plačicích u Hradce Králového.Holubi musí být dodáni na výstavu v odpoledních hodinách dne 24.1.08 a nebo nejpozději do 8,30 dne 25.1.08.Posuzování bude provedeno 25.1.08 bez přístupu veřejnosti.Posuzovatelé př.Otakar Dvořák a př.Petr Gajda,v případě většího počtu vystavovaných holubů,další z přítomných posuzovatelů.Klecné činí 10Kč/ks,zaplatí ho vystavovatel při konání výstavy spolu s katalogem,ktreý odebere každý vystavovatel.Za vystavovatele,kteří se osobně výstavy nezúčastní,avšak obešlou je svými holuby,zaplatí klecné a katalog ten chovatel,který holuby na výstavu dovezl.
Výstava bude otevřena v sobotu 26.1.08 od 8,oo do 15,oo hod.
Dne 25.1.08 od 16,oo hod.bude zahájená výroční schůze klubu v místnosti "bufetu" přímo ve výstavním areálu,při VČS zaplatí vystavovatelé vstupné a pokladník bude vybírat členský příspěvek ve výši 200 Kč a hospodář rozdávat kroužky na r.2008 a přijímat objednávky na r.2009.
Uzávěrka přihlášek je 5.1.08 přihlášky zasílejte na adresu Jan Dostál
Kotěrova 627 A 500 03 Hradec Králové.
Veterinární potvrzení je nutné !!! Bez toho nebudou holubi na výstavu přijati.Budou uděleny čestné ceny (plakety) na skřivany-9 krát na jednotlivce,3 krát titul šampion.Na římany - 3 krát na jednotlivce a 1krát šampion.Ceny na kolekci byly zrušeny.Upozorňujeme vystavovatele,že v době prováděného posuzování t.j. od 9,oo hod dne
25.1.08 nesmí být žádný z nich ve výstavní hale přítomen(ovlivňování posouzení).V případě neuposlechnutí nebudou jeho holubi posouzeni.Zájemci o ubytování volejte na číslo 603216610 ubytovna
Městých lesů Hradec Králové ubytování je přislíbeno na jméno Janičata. Vystavovat můžou i nečlenové klubu.
Výbor Klubu žádá všechny členy,aby obeslali svými holuby výstavu v hojném počtu . Případné dotazy na jednatele klubu p. Kobiána
tel. 317795421 .

_______________________________________________________________

Koburský skřivani a římani na celostátní výstavě drobného zvířectva

Lysá nad Labem 16. - 18.11.2007


Fotografie naleznete ve fotogalerii

 

________________________________________________________________

 

7.listopadu 2007

ZPRÁVA O LETOŠNÍ PŘEHLÍDCE VÝLETKŮ KLUBU CHOVATELŮ
KOBURSKÝCH SKŘIVANŮ A ŘÍMANŮ.
Přehlídka se uskutečnila dne 20.10.07 sjelo se asi 12 chovatelů koburských skřivanů,bohužel ani jeden chovatel římanů.Setkání začalo kolem 9.30hod,chovatelé si zaklecovali své holuby a odebrali se k posezení a k debatování o svých holubech.Mezitím delegovaní posuzovatelé př. Dvořák a př. Gajda provedli posouzení vystavovaných holubů a udělili 4 čestné ceny.
Z mého pohledu kvalita vystavovaných holubů byla následná:
Koburský skřivan -skřivánčí holubi byli drobnějšího tělesného rámce,část jich byla na hranici minimální hmotnosti 500g,objevoval se rez na hlavě a v kresbě,holubi měli světlejší oči.
Koburský skřivan- pruhový holubi byli předvedeni ve velmi slušné kvalitě,jen pár jedinců mělo nedostatky v šířce hrudi a objevovali se holubi s vyššíma nohama.Z předchozích let se zlepšila stříbřitost,barva očí a kresba.
Koburský skřivan - bezpruhý tito holubi byli předvedeni ve velmi dobré kvalitě v typu byli nejlepší ze všech vystavovaných rázů,některým vystavovaným holubům byla vytknuta mírná třepenitost peří a dělené ocasy.Po posouzení si všichni přítomní prohlédli ohodnocené holuby a rozvinula se přátelská debata.v závěru jsme ještě popřáli dlouholetému členovi a nyní místopředsedovi klubu p.Leošovi Nezvalovi k jeho krásným 70 - tinám a předali věcný dar.
Akce byla ukončena v 13.30hod a všichni se rozjeli zpět ke svým domovům s přáním,že se všichni setkáme v lednu 2008 při speciální výstavě klubu chovatelů koburských skřivanů a římanů v Plačicích.
 
Petr Gajda.